top of page

Polityka prywatności oraz Regulamin Zakupu Szkoleń

Strona internetowa http://www.leanagile.ninja zwana dalej Serwisem należy do jednoosobowej działalności gospodarczej:

Radosław Orszewski - LeanAgile.ninja

Śliczna 8 / 28, 50-566, Wrocław,

NIP: PL 8992261758

REGON: 380431004​

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Polityka Prywatności

Poniższy dokument wyjaśnia jakie dane i w jaki sposób są zbierane i przetwarzane są bezpośrednio przez właściciela Serwisu a jakie za pomocą niezależnych serwisów zewnętrznych.

1. Zakres przetwarzanych danych

Administrator systemu, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji (czat, e-mail) zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych,

 • dane firmy w przypadku firm i instytucji,

 • adresy e-mail osób zamawiających szkolenia, oraz przekazane przez nich adresy e-mail uczestników szkoleń

 • numery telefonu

Ponadto w ramach interakcji użytkownika Serwisu możliwa jest rejestracja danych za pomocą modułów:

 • Komentarze

Jeśli dana strona pozwala pozostawić komentarz, zbierane dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

 • Formularze kontaktowe

Formularz kontaktowy przesyła dane, które dobrowolnie podaje jego użytkownik. Mogą być to imię, nazwisko, adres e-mail lub inne dane podane bezpośrednio w treści wiadomości. Są one przesyłane bezpośrednio na skrzynkę poczty elektronicznej i mogą być użyte jedynie do kontaktu zwrotnego tj. odpowiedzi na zadane pytania, lub zapytania ofertowe. Dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom bez Twojej wcześniej zgody. Informacje przesyłane przez systemy Wix.com oraz Google Workspace mogą podlegać przetwarzaniu w zgodzie z politykami prywatności tychże serwisów.

 • Ciasteczka (pliki Cookies)

W zależności od ustawień Twojej przeglądarki internetowej strona może przechowywać informacje dotyczące twoich odwiedzin w postaci pliku cookies.

 • Osadzone treści z innych witryn

Treści umieszone na tej stronie mogą być treściami osadzonymi (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

 • Analiza statystyk

Strona używa narzędzi Google Analytics w celu śledzenia ruchu i raportowania ogólnych informacji takich jak kraj, adres IP, źródło z którego trafiłeś na stronę, liczba odwiedzin i czas ich trwania.

 • Udostępnianie danych

Twoje dane nie są nikomu aktywnie przekazywane bez Twojej wcześniejszej zgody. Strona może jednak zawierać wspomniane elementy serwisów zewnętrznych (np. Google, Wix.com, Google Workspace i inne.), które stosują swoje odrębne polityki dotyczące przechowywania danych.

2. Cel i czas przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników pozwala nam na świadczenie usług m.in. kontakt zwrotny, realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonaniem usług.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowawczy do świadczonej usługi oraz po niej na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

3. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

Użytkownik Serwisu ma w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od właściciela Serwisu niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie
elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
właściciela Serwisu ask@leanagile.ninja 


5. Kto jeszcze dostanie moje dane?

W zależności od formy realizacji usług szkoleniowych Twoje dane mogą zostać przekazane współpracującym firmom:

- InPost w celu dostawy materiałów szkoleniowych (https://inpost.pl/polityka-prywatnosci)

- DHL Parcel w celu dostawy materiałów szkoleniowych (https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/polityka-prywatnosci.html)
- operatorowi płatności imoje.pl (https://data.imoje.pl/docs/imoje_informacja_administratora_danych_osobowych.pdf)

- dokumenty rozliczeniowe: Biuro Rachunkowe Anna Antczak, NIP: 8942873063, Bazaltowa 12/11, 55-080 Smolec

6. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
należytego zabezpieczenia.

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klientów.

7. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin zakupu szkoleń

Regulamin szkoleń stacjonarnych oraz zdalnych (on-line) organizowanych przez Radosław Orszewski – LeanAgile.ninja

 

 1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy Regulamin;

 • Usługodawca – Radosław Orszewski – LeanAgile.ninja, Śliczna 8/28, 50-566, Wrocław, Polska, NIP PL899 226 17 48. REGON:380431004

 • Usługobiorca:

– osoba fizyczna lub osoba prawna kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu;

– wyznaczona przez Usługobiorcę osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;

 • Strony - łącznie Usługodawca i Usługobiorca;

 • Strona - Usługodawca lub Usługobiorca;

 • Szkolenie stacjonarne - świadczona w określonym miejscu i czasie rzeczywistym usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę.

 • Szkolenie zdalne - świadczona w czasie rzeczywistym drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron lub Uczestnika (na odległość) usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę.

 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy oraz przez Uczestnika podczas korzystania ze szkolenia;

 • Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika/Uczestników w szkoleniu. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;

 • Strona WWW lub Serwis – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem https://www.leanagile.ninja, na której zamieszczane są informacje o szkoleniach;

 • Informacja o szkoleniu – informacja, w której Usługodawca określa podstawowe parametry szkolenia oraz inne warunki organizacji i przeprowadzenia szkolenia. Informacja o szkoleniu może zostać zamieszczona na stronie www Usługodawcy lub na życzenie w inny sposób przekazana Usługobiorcy;

2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa m.in.:

  • prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z korzystaniem ze szkoleń;

  • zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń;

  • warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń.

 • Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 • Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze szkolenia.

 • Każdy Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Zawarcie Umowy może nastąpić:

  • w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie „umowa” lub o analogicznej nazwie;

  • poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia drogą elektroniczną (przez stronę internetową lub wiadomość e-mail) i przyjęcie zamówienia oraz jego potwierdzenie tą samą drogą przez Usługodawcę;

 • W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Usługobiorcę do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności, gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Usługobiorcy takie jak numer NIP, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Usługobiorcę itd.

 • Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania ww. zobowiązania, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy w związku z udziałem Uczestnika w szkoleniu.

 • Korzystając ze szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

 

3. Podstawowe parametry szkoleń

Parametry danego szkolenia, w tym jego forma: szkolenie stacjonarne lub zdalne, termin, czas trwania, przedmiot, program lub plan oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym szkoleniu.

 • Usługodawca oświadcza, że podejmuje starania by szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki szkolenia a udostępnione materiały szkoleniowe było kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych.

 • Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia szkolenia był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów z pkt b) powyżej. Z ww. tytułów Usługobiorca oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Usługodawcy czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

 

4. Warunki zawierania Umów poprzez złożenie zamówienia przez Usługobiorcę

 • Cena szkolenia jest określona w informacji o szkoleniu, lub negocjowana w przypadku zniżek dla grup i powracających klientów

 • Usługobiorca lub Uczestnik mogą opłacić udział w szkoleniu:

  • przelewem na podstawie przygotowanej i dostarczonej elektronicznie pro-formy

  • przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę i dostarczonej elektronicznie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia;

  • za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych: Płatności BLIK, karta płatnicza,

przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.​​ ​

 • W przypadku płatności przelewem zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie określonym w fakturze, przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w treści faktury, przy czym za chwilę zapłaty uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą zapłaty.

 • Usługodawca dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty wynagrodzenia na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Usługobiorcy w jednej z form wskazanych w Regulaminie

 • W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Usługodawcy może żądać on wedle własnego wyboru odsetek ustawowych za opóźnienie lub maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie.

 • W przypadku, gdy Usługobiorca niebędący osobą fizyczną opóźni się zapłatą wynagrodzenia Usługodawca może żądać zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w wysokości określonej w przepisach ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 • W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Usługodawcy, do zawarcia Umowy konieczna jest rejestracja polegająca na wypełnieniu specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie www.leanagile.ninja. Prawidłowa rejestracja potwierdzona jest przez Usługodawcę w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia mu prawidłowego zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.

 • Przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 • W przypadku podania przez Usługobiorcę lub Uczestnika adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Usługobiorca lub Uczestnik oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę; cele te i zakres określają Regulamin; Usługobiorcę oraz Uczestnika poucza się w takim przypadku, że wprawdzie podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak z uwagi na założenia szkolenia, niezbędne do zapewnienia udziału w szkoleniu; Usługobiorca oraz Uczestnik może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów RODO; poucza się niniejszym, że Usługobiorca ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 • W przypadku podania przez Usługobiorcę lub Uczestnika adresu poczty elektronicznej będącego daną osobową w rozumieniu przepisów RODO, oświadczają Oni, że dana ta ma charakter danej służbowej, którą mogą swobodnie, w tym dla celów opisanych w Regulaminie dysponować.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania ze szkolenia spowodowane:

  • podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca lub Uczestnik nie ma dostępu,

  • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

  • siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub szkolenia.

 

5.  Prawa i obowiązki Usługodawcy

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub planie szkolenia albo do zmian podstawowych parametrów szkolenia, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 • Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia;

  • naruszenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.

6. Prawa i obowiązki Usługobiorcy i/lub Uczestnika

 • Uczestnik ma prawo do udziału w wybranym szkoleniu po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w informacji o tym szkoleniu.

 • O ile wynika to z informacji o szkoleniu Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas szkolenia.

 • Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkoleń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych uczestników szkoleń.

 • Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

 • Usługodawca oświadcza, że w przypadku osób fizycznych lub firm na prawach konsumenta obowiązują następujące postanowienia:

  • Usługobiorca lub Uczestnik mają prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach opisanych w obowiązujących przepisach prawnych;

  • Usługobiorca lub Uczestnik mogą odstąpić od udziału w szkoleniu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną w dowolnym terminie od rejestracji i zamówienia szkolenia do jego rozpoczęcia.

  • Usługodawca ma obowiązek potwierdzić chęć rezygnacji i ustalić formę zwrotu przedpłaconej kwoty.

 • Jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę Usługobiorca i/lub Uczestnik tracą prawo odstąpienia od Umowy

 • Jeżeli Umowa zawierałaby, postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia UPK, to takie postanowienia byłyby nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta;

 • ​Każdy Uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie szkolenia. O formie ww. dokumentów (papierowa lub elektroniczna) decyduje samodzielnie Usługodawca. Usługodawca może uzależnić wydanie ww. dokumentu od spełnienia przez Usługobiorcę lub Uczestnika określonych warunków albo podjęcia określonych działań, które zostaną wskazane w informacji o szkoleniu.

7. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Usługodawca może pełnić w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą Umową zarówno rolę administratora danych osobowych, jak i rolę podmiotu przetwarzającego. O tym, jaką rolę Usługodawca pełni w odniesieniu do ww. danych osobowych decyduje wiele czynników, w tym kategorie danych osobowych i okoliczności przetwarzania; w każdym razie jednak Usługobiorca może być administratorem danych osobowych tylko wówczas, jeśli to on decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

 • Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych:

  • w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby lub zamieszkania, dane dotyczące rachunku bankowego i płatności wynikających z Umowy

  • w przypadku osoby fizycznej wskazanej jako osoba zawierająca Umowę w imieniu Usługobiorcy lub jako osoba kontaktowa: imię̨, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, numer telefonu;

  • w przypadku Uczestników: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu, stanowiska, nazwy instytucji, dane dot. korzystania ze szkoleń - w zakresie w jakim jest to niezbędne na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, rozliczeń́ z Usługobiorcą czy zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń́.

 • Jako administrator danych osobowych Usługodawca może również̇ przetwarzać dane identyfikujące urządzenie końcowe Uczestników, informacje o logowaniu się̨ do systemów informatycznych i/lub strony www.

 • Usługodawca przetwarza ww. dane osobowe jako administrator danych wyłącznie w zgodzie z prawem, w tym wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Usługobiorca jako osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, w zakresie: imię̨, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, numer telefonu i adres e-mail Usługobiorcy lub Uczestnika, dane związane z zapłatą wynagrodzenia wynikającego z Umowy należnego Usługodawcy;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy jako administratorze danych;

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przy czym przetwarzanie na tej podstawie odbywa się̨ pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody od ww. osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w celu e-mail marketingu (adres e-mail) lub telemarketingu (numer telefonu);

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę jako administratora danych, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń́ lub marketingu bezpośredniego produktów własnych.

 • Dane osobowe objęte powierzeniem przetwarzania, tj. gdy Usługodawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego:

  • Usługodawca może przetwarzać również dane osobowe powierzone mu do przetwarzania przez Usługobiorcę w celu realizacji Umowy i w zakresie do tego niezbędnym, co obejmuje w szczególności dane osobowe Uczestników.

 • Jednocześnie Usługobiorca jako powierzający oświadcza, że godzi się na to, by Usługodawca – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń wynikających z Umowy – korzystał z podmiotów trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił je do dostępu do ww. danych osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem (tzw. podpowierzenie), wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji ww. świadczeń. Usługodawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Usługobiorcy do przedstawiania listy ww. podmiotów, przy czym wskazuje się, że podmiotami tymi są:

  • posiadający siedzibę w Polsce przedsiębiorcy będący dostawcami usług hostingowych, usług strumieniowego przesyłania danych oraz innych usług niezbędnych dla przeprowadzenia i organizacji szkoleń lub usług związanych z przeprowadzeniem oraz organizacją szkoleń;

 • Usługodawca działając jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia zawartej z Usługobiorcą obowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki określone przepisami RODO, w tym:

  • zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; w szczególności w ramach technicznych i organizacyjnych środków ochrony wskazuje się, że Usługodawca posiada i/lub stosuje odpowiednie systemy informatyczne, zapewniających poziom ochrony danych osobowych.

  • Usługodawca zapewnia systematyczne szkolenia z zakresu ochrony danych, w tym danych osobowych, przeznaczone dla osób zaangażowanych w realizację Umowy;

  • Usługodawca poddaje się audytom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych

  • Usługodawca prowadzi odpowiednie rejestry wymagane przepisami RODO, w tym rejestr czynności przetwarzania (jako administrator danych), rejestr kategorii czynności przetwarzania (jako processor), rejestr umów powierzenia, rejestr naruszeń, rejestr zgłoszeń podmiotów danych, i inne rejestry;

  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Usługodawca zobowiązany jest w miarę możliwości pomagać Usługobiorcy jako powierzającemu - poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne - wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, a także wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;

  • Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe niniejszym wskazuje: Radosław Orszewski, radek@leanagile.ninja

  • Za szkody wyrządzone Usługobiorcy naruszeniem przepisów RODO powodujących naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych objętych powierzeniem Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność na zasadach ogólnych, przy czym o ile jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów RODO odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wartości brutto Umowy.

  • Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Usługobiorcy jako powierzającego, Usługodawca usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.

  • Usługodawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

8. Własność intelektualna i prawa autorskie

 • O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o szkoleniu dostępnej na stronie www z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Usługobiorcy lub Uczestnikowi materiałów szkoleniowych Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szkolenie.

 • Usługodawca oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować wypowiedzi Uczestników szkoleń oraz, jeżeli w trakcie szkolenia nastąpi połączenie wideo, także wizerunki Uczestników szkoleń. Uczestnicy dokonując logowania do danego szkolenia wyrażają zgodę na powyższe działania Usługodawcy w ramach tego szkolenia. Usługodawca może, o ile uzna to za uzasadnione, usunąć na wniosek Usługobiorcy lub Uczestnika zarejestrowane materiały.W przypadku gdy w ramach wypowiedzi, o których mowa powyżej zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Usługobiorcy lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, to Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę. W razie nieprzekazania takiej informacji Usługodawca jest uprawniony do podejmowania działań bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wobec Usługobiorcy, Uczestnika lub osób trzecich.

 • Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

 

9. Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń zdalnych

 • W celu pełngo korzystania ze szkoleń Uczestnik powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania podane w opisie szkolenia na stronie www.leanagile.ninja lub w poprzedzającej szkolenie komunikacji elektronicznej.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności brak możliwości korzystania ze szkoleń spowodowany siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem wymagań technicznych

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

 • Odpowiedzialność Usługodawcy:

W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 kc wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników ze szkoleń.

11. Reklamacje

Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem ze szkoleń stacjonarnych lub zdalnych mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres radek@leanagile.ninja

Każda reklamacja winna zawierać:

 • dane Usługobiorcy oraz informacje o szkoleniu, którego dotyczy reklamacja

 • szczegółowy opis problemu.

 

 • Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze szkolenia wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.

 • Dodatkowo w przypadku osób fizycznych Usługodawca informuje, że:

  • istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: i. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy przedsiębiorcą (Usługodawcą) a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

  • nadto osoba fizyczna może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

  • osoba fizyczna może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. Postanowienia końcowe

 

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.leanagile.ninja. Korzystanie przez Usługobiorcę lub Uczestnika ze szkolenia po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

 • Usługobiorca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy ustanowić praw na prawach wynikających z Umowy.

 • Umowa podlega prawu polskiemu.

 • W przypadku osób fizycznych wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

 • Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie lub elektronicznie Usługodawcę o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Usługodawcy. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Usługodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

 • Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:

  • w przypadku osób fizycznych przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w § 11 ust. 4 Regulaminu;

  • w przypadku Usługobiorców niebędących osobami fizycznymi przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.01.2022 r.

 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

bottom of page